אירועי "ישראל קאלינג "  בישראל יוצאים לדרך ! קרוב ל 30 משלחות, אמנים מהשורה הראשונה בעולם (נציגי/זמרי אירוויזיון 2018), וצוותי תקשורת מהגדולים והחשובים באירופה כאן בישראל

 

חוגגיםאירוויזיוןבהרצליה:אירועענקבהשתתפות 25 מתחריםמתחרותהזמרהבינלאומית,כוללהנציגההישראליתנטעברזיליוהופעהשלדנהאינטרנשיונלשביצעשירשהופק במיוחדלאירוע

 

החברההעירוניתלפיתוחהתיירותבהרצליהפורסתחסותעלהאירועאשריערךבמרינהבהרצליהבמעמדשגריריםמהמדינותהשונותובהנחייתגליתגוטמן

אתמולבערב (ראשון) תיתכנסובמרינהבהרצליה 2נציגיםממדינותשונותשינסולהצטרףלהיכלהתהילהולזכותבתחרותהזמרשלהאירוויזיוןלשנת 2018 שתתקייםהשנהבליסבוןבירתפורטוגלהזמרותוהזמריםשבהםגםנטעברזילישתייצגאתישראלעםהשיר Toy, הגיעובמיוחדלישראלכדילהשתתףבמופעקידוםהתחרות Israel calling 2018 – ויקחו חלק באירוע השטיח האדום שנערךבחסותהחברההעירוניתלפיתוחהתיירותבהרצליה.

 

כמוכןבמהלךהאירועתופיעעםשירמיוחדגםדנהאינטרנשיונלשזכתהבאירוויזיון 1998 עםהשיר   "דיווה". (הזכייההשלישיתבתולדותישראלבתחרות).

ביןהמדינותמהםמגיעיםהנציגיםלאירוויזיוןאיטליהספרדצרפתשוויץ,צ'כיה,אירלנד,בלגיה,פינלנדועודרבות.

האירועיחלבשעה 21:00 וייערךבמעמדשגריריהמדינותהשונות ונציגיהגופים השותפים לפרוייקט: משרדהחוץ,ראשעירייתהרצליהמרמשהפדלון, נציגי משרד התיירות, משרד ירושלים ומורשת, המשרד לשיוויון חברתי, יו"רקק"למרדניעטרונכבדיםנוספים.

מפיקתהאירועטליאשכולי:  "אני מתרגשת להביא לישראל, יחד עם משרדי הממשלה, זו השנה השלישית, קרוב ל 30 משלחות, אמנים מהשורה הראשונה בעולם, וצוותי תקשורת מהגדולים והחשובים באירופה ליהנות מיופייה של ישראל, מהחום והאהבה ומהתרבות הנפלאה, בזכות אירועי איזראל קולינג מאות עד מיליוני עוקבים בעולם מעשרות מדינות יידעו עד כמה מדינתנו היא דוז פוואה".

 

צילום  סילביה גולן